Winnaar prijsvraag bekend

Dieuwertje van Boekel heeft de prijsvraag 'Weg met die verstoorder' gewonnen met de prachtige slogan 'Wie bouwt aan de toekomst, fundeert op het verleden'.

facebook twitter

Donderdag 15 november

09.00 - 10.00 Inschrijving en ontvangst
10.00 - 10.10 Welkomstwoord namens Stichting Reuvens
10.10 - 10.15 Introductie op het programma namens de Programmacommissie
10.15 - 11.00
Reuvenslezing (Engelstalig)
Reuvenslezing (Engelstalig)
Mark Knight, Cambridge Archaeological Unit
De Reuvensspreker van dit jaar leidde de opgravingen op de iconische Must Farm-site in de Fenlands van East Anglia. Wie heeft er niet van gehoord? Maar liefst acht houten boten, visweren en zwaarden en speren geven een boeiend inkijkje in leven, werken en transport in de Bronstijd. Mark Knight, uitgeroepen tot Archaeologist for the Year 2017 bij de Current Archaeology Awards, gaat in op de spectaculaire ontdekkingen en hun implicaties voor de interpretatie van het bodemarchief in de regio, waaronder Flag Fen.
11.00 - 11.30 Koffiepauze
11.30 - 12.45 Sessies blok 1
Perceptie en interpretatie in archeologische reconstructies I
Perceptie en interpretatie in archeologische reconstructies I
organisator: Kelvin Wilson, Krien Clevis, Maurice de Kleijn en Daan Raemaekers
In de verbeelding van het verleden komt de gehanteerde beeldstijl - van sfeervolle impressie tot exacte digitale reconstructie - voort uit de expertise van de beeldmaker: vorm volgt functie. Het verleden zoals velen zich vervolgens voorstellen, is een keuze in perspectief. In deze sessie volgen uit een analyse van de huidige stijlmiddelen, een praktijkvoorbeeld van hoe beeldvorming onderzoek beïnvloedt en een project waarin onderzoekers en beeldmakers hun bevindingen samenbrengen, aanbevelingen hoe in de toekomst het verleden voor te stellen.
Nieuwe messen snijden scherp: kans voor innoverende onderzoeksmethoden
Nieuwe messen snijden scherp: kans voor innoverende onderzoeksmethoden
organisator: Timothy Stikkelorum
Deze sessie behandelt nieuwe onderzoeksmethoden binnen de archeometrie en bioarcheologie. Onderzoekstechnieken die het dieet bestuderen aan de hand van tandsteen en cariës worden geïntroduceerd, daarnaast wordt de potentie van een nieuwe strategie van X-ray en μCT-imaging voor onderzoek naar ijzer toegelicht. Deze technieken zullen aan de hand van verschillende casestudy's besproken worden, gevolgd door een discussie over de toegevoegde waarde en de haalbaarheid van deze methoden binnen het Nederlandse archeologische veld.
The rights and wrongs of human remains
The rights and wrongs of human remains
organisator: Anneleen Van de Water, Het Archeologie Bureau
Elke archeoloog wordt ooit geconfronteerd met menselijk skeletmateriaal. Hoe ga je hiermee om? Hoe ver kun je gaan in je onderzoek? Bestuderen als archeologisch object of is een andere (be)handelwijze noodzakelijk? Vragen verschillende skeletouderdommen om een specifieke aanpak? Hoe kan menselijk skeletmateriaal gebruikt of misbruikt worden in andere discussies?
Wat is 'right' en wat is 'wrong'? Deze vraagstukken komen aan bod aan de hand van casestudy's in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika, in de archeologie, de forensische wetenschap en bij de berging van oorlogsslachtoffers.
Noodzaak of onzin; verwachtingen en onderzoek van diepe archeologie
Noodzaak of onzin; verwachtingen en onderzoek van diepe archeologie
organisator: Bjørn Smit, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Voor een goede omgang met erfgoed is het relevant een inschatting te maken van (behoudenswaardige) archeologische resten in de bodem. Het is daarom van belang om in te kunnen schatten hoe diep dergelijke resten liggen, teneinde vast te stellen of ze bedreigd worden door ingrepen. Deze sessie heeft als doel de noodzaak en (on)mogelijkheden van vervaardiging en gebruik van verwachtingskaarten voor diep gelegen archeologische resten en de mogelijkheden van onderzoek van dergelijke resten te bediscussiëren.
12.45 - 13.45 Lunch
13.45 - 15.00 Sessies blok 2
Perceptie en interpretatie in archeologische reconstructies II
Perceptie en interpretatie in archeologische reconstructies II
organisator: Yvonne Lammers-Keijsers en Sasja van der Vaart-Verschoof, Programmacommissie
In deze sessie (vervolg van blok 1) wordt een serie voorbeelden van archeologische reconstructies in de praktijk en de daaruit voortkomende inzichten gepresenteerd. Praktijkvoorbeelden als het fysiek reproduceren van de Vlaardingse kano met contemporain ijzertijd-gereedschap, het maken van wetenschappelijke reconstructies van het Romeinse badgebouw in Heerlen, Augusteïsche legerkampen in Duitsland en het reconstrueren van Gouda anno 1562 in maquettevorm geven inzicht in perceptie en interpretatie in archeologische reconstructies.
Kwaliteit en bruikbaarheid van Malta-rapporten
Kwaliteit en bruikbaarheid van Malta-rapporten
organisator: Monique Eerden, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De kwaliteit en bruikbaarheid van standaard-opgravingsrapporten staan centraal. De kernvraag luidt: in hoeverre kunnen op basis van standaardrapportages synthetiserende verhalen op verschillende schaalniveaus en voor uiteenlopende thema's geschreven worden? De resultaten van een analyse van de ervaringen bij twaalf syntheses, geschreven in het kader van Oogst voor Malta, en aanbevelingen voor het verbeteren van de veldwerk-, onderzoeks-, en verslagleggingspraktijk worden gepresenteerd. Deze vormen uitgangspunt voor een gesprek hierover met de deelnemers aan de sessie.
Het Depotdebat: bewaren in de schijnwerpers
Het Depotdebat: bewaren in de schijnwerpers
organisator: Robert van Dierendonck, Anne Hiske Grimme, Barbara Gumbert, Carolien van Loon en Marloes Rijkelijkhu, SCEZ, Archeologie Delft, Archeologie Vlaardingen en Erfgoed Leiden e.o.
In depots bij gemeenten, provincies, musea en universiteiten liggen archeologische vondsten opgeslagen in dozen, kasten en laden. Waarom en voor wie bewaren we vondsten ex-situ, wie beslist welke vondsten naar het depot gaan en hoe zijn ze weer terug te vinden? In deze prikkelende sessie gaan depotbeheerders, opgravers, onderzoekers en beleidsmakers met elkaar in discussie over het nut van bewaren, regelgeving, selectie en gebruik van collecties. Iedereen wordt uitgenodigd mee te discussiëren en zijn of haar stem te laten horen. Bewaren voor de toekomst is de kern van Malta!
De stand van zaken in Caribisch Nederland
De stand van zaken in Caribisch Nederland
organisator: Maaike de Waal, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden
Acht jaar geleden werden de Caribische eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba bijzondere gemeenten van Nederland. Vorig jaar vond de eerste Reuvensdagen-sessie plaats over archeologie in dit deel van Nederland, met aandacht voor beleid, onderzoek door de Leidse Faculteit Archeologie, onzichtbaarheid van Caribisch Nederlandse archeologie in de 'nationale archeologie' en een inventarisatie van uitdagingen op het gebied van beleid en onderzoek op Saba. Dit jaar bespreken we stappen die genomen zijn om deze uitdagingen aan te pakken en kijken we naar nieuwe ontwikkelingen en ontdekkingen.
15.00 - 15.30 Theepauze
15.30 - 16.45 Sessies blok 3
Wetland Archaeology: een unieke kans
Wetland Archaeology: een unieke kans
organisator: Timo Vanderhoeven en Eva Kars, EARTH Integrated Archaeology
Wetland Archaeology is een uniek type archeologie waarbij onderzoek naar met name het paleo-landschap ons nieuwe inzichten kan bieden in het gebruik door de mens, de bewoningsgeschiedenis en klimaatverandering. Maar benutten wij de potentie die dit type archeologie biedt wel ten volle? Gebruiken wij de juiste onderzoeksmethoden en ontwikkelen wij nieuwe? In deze sessie, met vier lezingen door medewerkers van verschillende bedrijven en gemeenten, wordt gekeken naar de onderzoeksmogelijkheden van wetland archaeology. Tevens zal er ruimte zijn voor discussie.
Opgravingen en publieksbereik, drie cases uit 2017
Opgravingen en publieksbereik, drie cases uit 2017
organisator: Rob van Haarlem, Stichting Archeologie en Publiek
Op 15 juni was de uitreiking van het eerste Jaarboek van de Nederlandse Archeologie. Het Jaarboek is een verzameling van 20 opgravingen uit 2017 die een prachtig inzicht geven in de Nederlandse archeologie. Het boek is geschreven voor het publiek, maar wat is de filosofie hierachter en wat hebben deze opgravingen zelf gedaan aan hun publieksbereik? Tijdens de sessie wordt aan de hand van drie casussen gekeken naar deze vragen. Er zal dieper worden ingegaan op de afzonderlijke opgravingen en hun relatie met het publiek.
Archeologie en beleid rondom private metaaldetectie anno 2018
Archeologie en beleid rondom private metaaldetectie anno 2018
organisator: Marianne Visser en Stijn Heeren, Landschap Erfgoed Utrecht en Vrije Universiteit
Metaaldetectie was lange tijd illegaal maar werd gedoogd; toch werden weinig vondsten gemeld. Sinds 2016 is detectorzoeken onder voorwaarden toegestaan en werd PAN opgericht om vondstmeldingen te faciliteren. Er is veel goeds gebeurd, maar er zijn ook zorgen. Metaaldetectie wordt nog steeds als bedreiging gezien, het aantal meldingen stijgt niet hard. Uit online onderzoek blijkt dat regels nog steeds niet breed worden nageleefd. Hoe kunnen we de samenwerking tussen zoekers en archeologen verbeteren? In deze dynamische sessie volgen korte lezingen, stellingnames en discussie met het publiek elkaar op.
Archeologische verwachtingen: aansluiting opleidingen en arbeidsmarkt
Archeologische verwachtingen: aansluiting opleidingen en arbeidsmarkt
organisator: Femke Tomas, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden
De aansluiting van de verschillende opleidingen Archeologie op het archeologische werkveld zorgt regelmatig voor discussies. Welke competenties zijn noodzakelijk? Wat zijn de uitdagingen die de arbeidsmarkt voorziet en (hoe) houden opleidingen daar rekening mee? Hoe kunnen we de (mis)match tussen opleiding en arbeidsmarkt het beste aanpakken? Vertegenwoordigers van de verschillende sectoren binnen de archeologie komen aan het woord.
17.15 - 18.30 Borrel in de foyers
20.30 - 02.30 Reuvensnacht
.